فصلنامه حقوق کودک- اخبار نشریه
طی حکمی از سوی سردبیر فصلنامه حقوق کودک: مدیر اجرایی فصلنامه علمی آموزشی حقوق کودک منصوب شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق کودک ایران، طی حکمی از سوی دکتر محمود عباسی -مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی آموزشی حقوق کودک خانم لیلا میربد -دانشجوی دکتری حقوق بین الملل به عنوان مدیر اجرایی فصلنامه مزبور منصوب شد و از خدمات و تلاش های ارزشمند آقای میثم کلهرنیا گلکار در دوره تصدی مدیریت اجرایی فصلنامه یاد شده تقدیر و تشکر به عمل آمد.
روابط عمومی انجمن علمی حقوق کودک ایران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حقوق کودک:
http://childrightsjournal.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب