فصلنامه حقوق کودک- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
 • پروفسور فیلیپ جفه – عضو هیأت علمی دانشگاه ژنو
 • دکتر عباس کریمی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا فلاح – عضو هیأت عـلمی دانشگاه شاهد
 • دکتر عسکر جلالیان – عضو هیأت عـلمی دانشگاه پیام نور
 • پروفسور فرانسوا ویلا – عضو هیأت عـلمی داـشگاه مونپلـیه
 • دکتر محمد مهدی مقدادی – عضو هیأت عـلمی دانشگاه مـفید
 • دکتر محمد روشن – عضو هیأت عـلمی دانــشگاه شهید بهشـتی
 • دکتر سید مصطفی میر محمدی – عضو هیـأت علمی دانـشگاه مـفید
 • دکتر لادن عـباسیان – عـضو هیأت علمی دانــشگاه علوم پـزشکی تهران
 • دکـتر مـصطفی مـعین – عـضو هـیأت عـلمی دانـشگاه عـلوم پـزشکی تـهران
 • دکـتر حسین شـریفی طراز کـوهی – عـضو هـیأت عـلمی دانـشگاه آزاد اسـلامی
 • دکـتر سـید مـصطفی محـقق دامـاد – عـضو هــیأت عـلمی دانـشگاه شـهید بـهـشتی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حقوق کودک:
http://childrightsjournal.ir/find-1.41.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب