فصلنامه حقوق کودک- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
 • پروفسور فیلیپ جفه – عضو هیأت علمی دانشگاه ژنو
 • دکتر عباس کریمی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر عسکر جلالیان– عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 • پروفسور فرانسوا ویلا – عضو هیأت علمی داـشگاه مونپلـیه
 • دکتر محمد مهدی مقدادی – عضو هیأت علمی دانشگاه مـفید
 • دکتر محمد روشن – عضو هیأت عـلمی دانـشگاه شهید بهشـتی
 • دکتر سید مصطفی میر محمدی – عضو هیأت علمی دانـشگاه مـفید
 • دکتر لادن عـباسیان – عـضو هیأت علمی دانـشگاه علوم پـزشکی تهران
 • دکـتر مـصطفی مـعین – عـضو هـیأت عـلمی دانشگاه عـلوم پـزشکی تـهران
 • دکـتر حسین شـریفی طراز کـوهی – عـضو هیأت عـلمی دانـشگاه آزاد اسـلامی
 • دکـتر سـید مـصطفی محـقق دامـاد – عـضو هـیأت عـلمی دانـشگاه شـهید بـهـشتی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حقوق کودک:
http://childrightsjournal.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب