فصلنامه حقوق کودک- گروه مشاوران علمی
گروه مشاوران علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
دکتر محـمدرضا فلاح – عـضو هیأت علمی دانشگاه شـاهد
علی اکبر جعفری ندوشن – عضو هیأت عـلمی دانشـگاه یزد
دکتر ماهرو غدیری – عضو هیأت علمی دانـشگاه شهید بهشتی
دکتر قاسم محمدی – عـضو هیأت علمی دانشگاه شـهید بهشتی
دکتر عاطفه عباس کـلیمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
دکتر مریم السادات محقق داماد – عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
دکتر آرین پتفت – عـضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حقوق کودک:
http://childrightsjournal.ir/find-1.117.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب