لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 لیلا  ناصری L_n225@yahoo.com هیأت علمی دانشگاه و عضو انجمن حقوق کودک ایران استادیار دکترا
2 اسماعیل کشکولیان esmaeil.kashkoulian@gmail.com مدرس گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار دکترا
3 لیلا  رهنما LeilaRahnama1983@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی قم دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 میثم کلهرنیاگلکار madani.lawyer@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
5 لیلا میربد leila_mirbod@yahoo.com دانشیار دکترا
6 آرین  قاسمی a_ghassemi@hotmail.com انجمن علمی حقوق کودک ایران استاد دکترا
7 سید عباس سید آرانی abbas.seyedi@yahoo.com استادیار دکترا
8 آرین پتفت arian_petoft@ut.ac.ir دانش¬پژوه پسادکتری حقوق عصب شناختی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار دکترا
9 مهسا شیروی mahsa_shiravi@yahoo.com استاد کارشناسی
10 انوشه احسانپور ehsanpor135@yahoo.com استاد دکترا
11 الهه محسنی mohseni.e85@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد استادیار دکترا
12 عاطفه عباسی atefehabbasi@isu.ac.ir استاد کارشناسی
13 سید احسان حسینی commerce.lawyer@gmail.com دانشیار دکترا
14 غزل قاسمی qasemi.lawyer@gmail.com عضو انجمن علمی حقوق کودک ایران استاد دکترا
15 سمیه  بانوئی sbanoei@yahoo.com استاد دکترا
16 الهه پارسا elaheparsa@live.com استاد دکترا
17 محمدامین حسن زاده aminlawyer1995@gmail.com استاد دکترا
18 مهدی خاقانی اصفهانی khaghani1984@gmail.com پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، گروه حقوق استادیار دکترا
19 امیر ملک زاده malekzadeh.amir2015@gmail.com استاد دکترا
20 سجاد  یاهک syyahaks@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات دانش آموخته دکترا
21 رحیم بدری گرگری badri_rahim@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
22 محمود عباسی i.childrights@gmail.com دانشیار دکترا
23 محسن کلهرنیاگلکار Golkarmohsen@gmail.com گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز دانشجو دکترا
24 مریم السادات  محقق داماد m.mohaghegh@isu.ac.ir هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) استادیار دکترا
25 محمد حسن  عرفان منش iamedlaw@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد