• اصول اخلاقی

    "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از قانون و آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".
    “This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws”.
     فصلنامه حقوق کودک از خدمات سامانه های مشابهت یاب همتاجو و مشابه یاب متون کشوری سمیم نور در کنار راستی آزمایی تخصصی متون و منابع برای ارزیابی اصالت مقالات و رعایت حق مولف بهره می گیرد.