مدير مسئول

محمود عباسی استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سردبیر

محمود عباسی استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیئت تحریریه

فیلیپ جفه استاد
دکترا
دانشگاه ژنو
علی اکبر جعفری استاد
دکترا
دانشگاه یزد
جلیل مالکی استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی
عاطفه عباسی استاد
دکترا
دانشگاه امام صادق
قاسم محمدی استاد
دکترا
شهید بهشتی
مصطفی معین استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدمصطفی محقق داماد استاد
دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
محمدمهدی مقدادی استاد
دکترا
دانشگاه مفید
سیدمصطفی میرمحمدی استاد
دکترا
دانشگاه مفید
فرانسوا ویالا استاد
دکترا
دانشگاه مونپولیه
مریم السادات محقق داماد استاد
دکترا
دانشگاه امام صادق
لادن عباسیان استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه ابتکار استاد
دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا فلاح استاد
دکترا
دانشگاه شاهد
ماهرو غدیری استاد
دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
هما داوودی استاد
دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی
عباس کریمی استاد
دکترا
دانشگاه تهران
عسکر جلالیان استاد
دکترا