ا

 • ابراهیمی.زهرا اصول حاکم بر حق کودک بر سلامت در نظام بین‌المللی حقوق بشر [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • ابوذری.مهرنوش بررسی تحلیلی مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم نوجوانان [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • احسان‌پور.سیدرضا بررسی تطبیقی جرم‌انگاری ختنه دختران در کشورهای آفریقایی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • ارسطویی.مرجان ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • ارسطویی.مرجان تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • اسفندی.فاطمه نقش اختلال بیش فعالی کودکان در ارتکاب جرم در دوران بزرگسالی [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • اکبری.عباسعلی سیاست کیفری ایران در قبال کودک‌آزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]

آ

 • آذرپندار.احمدرضا بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • آزاد ارمکی.تقی تحلیل جامعه‌شناختی جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • آقایی.عاطفه مطالعه مفهوم «کودکان کار اینستاگرامی» در فضای مجازی ایران [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]

ب

 • بادامی.محمدمهدی رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • برزگرزاده.عباس ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • بهزادفر.غزاله حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • بیگدلی.حسن چگونگی پاسخ‌دهی به پدوفیلی‌ها در جرایم جنسی علیه کودکان؛ مجازات یا درمان؟ [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • بیگی.جمال آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالش‌های فراروی آن در حقوق ایران [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]

پ

 • پاپا.مسیمو حق بر آموزش کودکان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • پارسا.الهه ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان از منظر اسناد بین‌المللی و داخلی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • پتفت.آرین بررسی تحلیلی اهم عوامل فرهنگی بازدارنده افشای کودک‌آزاری جنسی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • پتفت.آرین حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • پتفت.آرین پاسخ نظم حقوق داخلی به خشونت علیه کودکان [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • پرن.هدی سادات حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • پروانه.فریبا حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • پورسعید.رامین ضرورت شناسایی و حمایت از حق شادی کودکان در نظام حقوق داخلی و بین‌الملل [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • پورسینا.زهرا حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها) [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • پورمتقی.محمد علی حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • پیری امیرحاجیلو.فاطمه حمایت از حق حیات کودک در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی با نگاهی به کودکان یمن [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]

ت

 • توتونچیان.مهری حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • توتونچیان.مهری حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • توسلی نایینی.منوچهر بررسی حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • توسلی نایینی.منوچهر حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • تیموری.مهرداد آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالش‌های فراروی آن در حقوق ایران [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]

ج

 • جاگیری.راحله بررسی حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • جعفری.امین بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • جعفری.بهرام جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • جعفری.محمدحسین ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان از منظر اسناد بین‌المللی و داخلی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • جلالیان.عسکر ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]

ح

 • حجازی.سیده منیرا سیاست کیفری ایران در قبال کودک‌آزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • حججی نجف‌آبادی.مرضیه حق بر آموزش کودکان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.سید محمد حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • حسینی.سید محمد کودکان و نوجوانان و فضای مجازی: تأثیر وابستگی به اینترنت بر گسست بین نسلی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • حسینی.محمدرضا مسؤولیت دولت‌ها و ساز و كارهای صیانت از حقوق كودك در فضای مجازی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • حمدی.حسین مصالح عالیه کودک در حقوق و رویه قضایی ایران و کنوانسیون حقوق کودک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • حیدری.مسعود سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]

خ

 • خاقانی اصفهانی.مهدی راهبردهای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان کار؛ الگوی مبتنی بر نوع فعالیت [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • خداخواه.نسیم حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • خلیل پور چالکیاسری.سیدعباس سیاست تقنینی كيفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • خوب‌بخت.حسین نقد و بررسی سیاست‌ها و راه‌کارهای ارائه‌شده برای حمایت از کودکان کار و خیابان [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]

د

 • دل‌پسند.کورش تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]

ر

 • رحمانی.مهدی حمایت از حق حیات کودک در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی با نگاهی به کودکان یمن [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • رزمی.مهرزاد استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • رضانیا.زهرا مطالعه مفهوم «کودکان کار اینستاگرامی» در فضای مجازی ایران [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • رنجبر صحرائی.مسعودرضا استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • روشن.محمد مصالح عالیه کودک در حقوق و رویه قضایی ایران و کنوانسیون حقوق کودک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]

ز

 • زارعی.رضا استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • زارعی.مصطفی ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • زائری.نفیسه الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5) [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • زند.علی حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیان‌بار [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]

س

 • سرشار.مینا حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • سلامی.شهرام حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • سماواتی پیروز.امیر چگونگی پاسخ‌دهی به پدوفیلی‌ها در جرایم جنسی علیه کودکان؛ مجازات یا درمان؟ [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]

ش

 • شادی‌گو.شهریار حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • شجیرات.مریم بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • شعبان.مریم حقوق کودک در ایران: تحلیل وضعیت علمی و اجرایی کمیته حقوق کودک استان مرکزی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • شعبان.مریم تحلیل جامعه‌شناختی جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • شعبان.مریم گونه‌شناسی سیاستگذاری‌های مرتبط با کودک در ایران [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • شعبان.مریم حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • شعبان.مریم کودکان و نوجوانان و فضای مجازی: تأثیر وابستگی به اینترنت بر گسست بین نسلی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • شعبان.مریم حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • شیراوند منجانی.لیلا تأثیر آموزش غیرحضوری از طریق نرم افزار شاد در وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر مدرسه استثنایی شاهد استان البرز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]

ص

 • صالحی.خسرو معرفی بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان (1390-1302): راه برنامه‌ریزی و برون‌رفت از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی کودکان [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • صالحی‌نژاد.فاطمه تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]

ط

 • طباطبایی.شیما اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • طباطبایی.مینو بررسی حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]

ع

 • عالی.آمنه تأملی بر نسبت آموزش و پرورش و حقوق کودک [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • عالی.آمنه تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • عباسی.عاطفه چالش‌های حقوقی تابعیت اطفال زنان ایرانی دارای همسر خارجی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • عباسی.عاطفه تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • عباسی.محمود ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • عباسی.محمود تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • عباسی.محمود حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها) [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • عباسی.محمود سزارین نابهنگام؛ جرم بی مجنی علیه [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • عباسی.محمود کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • عربیان.محمدجواد حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیان‌بار [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • عرفان منش. محمد حسن الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5) [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]

غ

 • غلامی دون.حسین الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5) [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]

ف

 • فنازاد.رضا ضرورت شناسایی و حمایت از حق شادی کودکان در نظام حقوق داخلی و بین‌الملل [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • فیروزآبادی.زهرا تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]

ق

 • قنبری.افسانه تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]

ک

 • کشکولیان.اسماعیل سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • کلهرنیا گلکار.مهدی تأثیر آموزش غیرحضوری از طریق نرم افزار شاد در وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر مدرسه استثنایی شاهد استان البرز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • کلهرنیاگلکار.میثم ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • کلهرنیاگلکار.میثم حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها) [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • کلهرنیاگلکار.میثم سزارین نابهنگام؛ جرم بی مجنی علیه [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1399]
 • کلهرنیاگلکار.میثم تأثیر آموزش غیرحضوری از طریق نرم افزار شاد در وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر مدرسه استثنایی شاهد استان البرز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • کونانی.سلمان روح حقوق کودک؛ نگاهی به اهداف حقوق کودک در رویکردی تطبیقی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]
 • کوهی.کمال بررسی کودک‌همسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]

گ

 • گلمهر.احسان تأثیر آموزش غیرحضوری از طریق نرم افزار شاد در وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر مدرسه استثنایی شاهد استان البرز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]

م

 • ماندگار.مصطفی استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1399]
 • محسنی.الهه روش های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در حقوق ایران [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • محمدی.عقیل ارزیابی حق بر سلامت دهان و دندان کودک و تحقق آن در سطح بین‌المللی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • محمدی.قاسم راهبردهای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان کار؛ الگوی مبتنی بر نوع فعالیت [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • مشرف‌جوادی.زهرا اصول حاکم بر حق کودک بر سلامت در نظام بین‌المللی حقوق بشر [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • مشکوری.احمد تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • مظهری.محمد حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • مقدادی.محمدمهدی رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • موسی‌زاده.رضا بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • میثمی. زینب بازخوانی حریم خصوصی کودک در خانواده با عنایت به دوران پاندمی کرونا [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1400]
 • میرابی.سیده‌پریسا حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیان‌بار [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • میربد.لیلا کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1399]

ن

 • ناصری.لیلا تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1399]
 • نوریان.محمد تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • نیک‌نام.عبدالصاحب ارزیابی حق بر سلامت دهان و دندان کودک و تحقق آن در سطح بین‌المللی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • نیک‌نام.مهناز ارزیابی حق بر سلامت دهان و دندان کودک و تحقق آن در سطح بین‌المللی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • نیکنامی.بنت‌الهدی نقد و بررسی سیاست‌ها و راه‌کارهای ارائه‌شده برای حمایت از کودکان کار و خیابان [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1398]