• صفحه اصلی
  • جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991023251705 بازدید : 1479 صفحه: 65 - 88

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط